14/4/13

Η επί παπύρου προφητεία του 1053 μ.Χ.

Η παρούσα προφητεία ευρέθη γεγραμμένη επί παπύρου εις την Ιερά Μονήν Κοζάνης:

                           
"Ουαί και αλοίμονον εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν. 
Άδης έτοιμος προς Αγαρηνών και βαρβάρων. 
Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος. 
Ένωσις Ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας, ήττα Γάλλων υπό Γερμανών, επανάστασις Ινδιών και χωρισμός αυτών από της Αγγλίας. 
Αγγλία περιορισθήσεται εις μόνον τους Σάξωνας. 
Νίκη Ορθοδόξων, ήττα Αγαρηνών, γενική σφαγή Αγαρηνών και βαρβάρων υπό ορθοδόξων
λαών. Ανησυχία κόσμου. 
Γενική απελπισία επί της γης. 
Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολιν και τρία ημερονύκτια σφαγή. 
Νίκη μεγαλυτέρα κατά εξ κρατών. 
Συμμαχία. 
Συμμαχία εξ κρατών κατά εβδόμου κράτους Ρωσσίας και τρία ημερονύκτια σφαγή. 
Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου και παράδοσις της πόλεως τοις Ελλήσι. 
Υπόκυψις Λατίνων εις αλάνθαστον πίστιν Ορθοδόξων. 
Υψωθήσεται η Ορθόδοξος πίστις από Ανατολάς μέχρι Δυσμών. 
Παύσις Πάπα Ρώμης. 
Ανακήρυξις ενός Πατριάρχου δι'όλην την Ευρώπην επί 5 έτη ή και 50 έτη, και τέλος των θλίψεων του κόσμου. 
Την εβδόμην ουκ εστί ταλαίπωρος, ουκ εστί εξόριστος.
Επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός Εκκλησίας αγαλλόμενος. 
Ούτως έσται, ούτω γέννηται. 
Αμήν.

Αριθμός 3 (Αγία Τριάς). 
Εγώ ειμί το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, ο Θεός εις Χριστός. 
Τέλος μία ποίμνη εις ποιμην. 
Έσται εκ της αληθούς πίστεως Ορθοδόξου, ούτω γένοιτω. 
Αμήν. Αμήν! Δούλος Χριστού αληθινού.

Ος γέγραπται τα πάντα εν τω Χιλιοστώ πεντηκοστώ τρίτω (1053 μ.Χ.)"

                                                                                                             oafypnistis.gr