4/6/14

Κατάσχονται καταθέσεις ακόμη και… 50 ευρώ

Κατάσχονται καταθέσεις ακόμη και… 50 ευρώΣε κατασχέσεις καταθέσεων για βεβαιωμένες οφειλές εισφορών από... 50 ευρώ και πάνω και ακινήτων αν υπάρχουν οφειλές πάνω από 500 ευρώ, θα προχωρεί το ΙΚΑ, τηρώντας, ωστόσο, το όριο του «ακατάσχετου» επί μισθών, συντάξεων και επιδομάτων που προβλέπει η νομοθεσία για τα χρέη προς το Δημόσιο και είναι τα 1.500 ευρώ.
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ρ. Σπυρόπουλος, δεν επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής περιουσίας «εις χείρας του οφειλέτη», εφόσον το συνολικό ποσό των οφειλής στο ΙΚΑ δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ (σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί έως τις 6 Απριλίου μέτρα για μικρότερες των 500 ευρώ οφειλές, αίρονται κατόπιν υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο).

Ειδικά για καταθέσεις οφειλετών δεν θα επιβάλλεται κατάσχεση «εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων», εφόσον το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν
υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται κατάσχεση επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων εφόσον το ποσό, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ τον μήνα και στις περιπτώσεις που ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο θα γίνεται κατάσχεση μέχρι του 1/4, με την προϋπόθεση το εναπομένον ποσό να μην είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Μεγαλύτερα ποσά που τυχόν έχουν παρακρατηθεί μέχρι τις 7 Απριλίου (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) δεν επιστρέφονται.

Πώς θα γλιτώσετε τις κατασχέσεις από το Δημόσιο:

Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης (ν.4254/2014) μένουν θεωρητικά στο απυρόβλητο οι μικροφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών Ταμείων. Για να συμβεί αυτό όμως, απαιτείται και ο οφειλέτης να δηλώσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας του στον οποίο δεν θα γίνονται κατασχέσεις ή ακόμα και να αποδείξει ποιο είναι το ύψος των μισθών του ώστε να μην κατάσχονται.

Με βάση τα νέα δεδομένα:
1.Για ποια χρέη δεν ασκείται κατάσχεση κινητών και ακινήτων: Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών στο δημόσιο, δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.

2.Εξαιρούνται από κατάσχεση και χρέη άνω των 500 ευρώ: ακόμα και αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από 500 ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις, δεν ασκείται κατάσχεση εφόσον η κύρια βεαιωμένη κα ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους, είναι μικρότερη από το όριο των 500 ευρώ.

3.Πότε αίρεται η κατάσχεση που έχει ασκηθεί, αν το ζητήσει ο οφειλέτης: Για μικρά χρέη κάτω των 500 ευρώ (κύρια οφελή), εφόσον έχει επιβληθεί ήδη κατάσχεση μέχρι τις 6.04.2014, αυτή αίρεται, αρκεί να υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια υπηρεσία του δημοσίου ή του Ταμείου του.

4.Πότε αίρεται η κατάσχεση χωρίς αίτηση του οφειλέτη: εάν δεν έχει επιβληθεί κατάσχεση ως τις 6.4.2014 αλλά έχει εκδοθεί η παραγγελία κατάσχεσης, αυτή ανακαλείται «οίκοθεν» από την αρμόδια υπηρεσία που την εξέδωσε και δεν ενεργοποιείται η κατάσχεση. Έτσι η διαδικασία παγώνει, εκτός αν «ξεφύγει» από λάθος της υπηρεσίας. Ο οφειλέτης που θα πέσει θύμα τέτοιου λάθους, πρέπει να επικαλεστεί την προστασία που του παρέχει ο νόμος (ν.4254/2014).

5.Πότε δε γίνεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων, αμοιβών, ενοικίων κλπ από λογαριασμό στην τράπεζα: δεν επιβάλλεται κατάσχεση «εις χείρας τρίτων», όταν αυτοί είναι τράπεζες, εφόσον το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ.

6.Τι συμβαίνει αν ασκήθηκε κατάσχεση σε λογαριασμό για συνολικό χρέος κάτω των 50 ευρώ: Αν επιβλήθηκε κατάσχεση για συνολικό ποσό οφειλής μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ, το ποσό δεν αποδίδεται από την τράπεζα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση και πρέπει να παραμείνει στο λογαριασμό.
                                     www.xsmoney.gr


yahoo.gr